Kompetenscenter för blågröna lösningar

Läs om oss i Living Architecture Monitor som ges ut av Green Roofs for Healthy Cities i USA.

Förändring av verksamheten

Scandinavian Green Roof Institute AB (SGRI), helägt av den ideella föreningen Scandinavian Green Infrastructure Association (SGIA) kommer under 2024 att förändra sin verksamhet.

FoU-verksamheten kommer från och med 1 mars 2024 att flyttas över till IVL Svenska Miljöinstitutet som SGRI har samarbetat med i en rad olika forsknings- och innovationsprojekt i flera år.
IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut som bedriver forskning och konsultuppdrag inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Från och med juni 2024 kommer studiebesök och föreläsningar att erbjudas i samma anda som tidigare, men det kommer att ske i en ny konstellation och inte med egen personal.

För att utveckla Scandinavian Green Infrastructure Association kommer styrelsen att bjuda in till en workshop om verksamheten. Vi vänder oss särskilt till företag/organisationer som är intresserade av att vara aktiva i arbetet med att driva och utveckla verksamheten inom föreningen. En första workshop om detta är planerad till den 14 mars kl 9-13 i Malmö. Skriv till info@greenroof.se om du vill veta mer eller delta i workshopen.

Föreningen kommer att fortsätta att äga Scandinavian Green Roof Institute. Föreningen har ett väl upparbetat nationellt och internationellt nätverk genom Scandinavian Green Roof Institute. Föreningen kommer också att fortsätta dela ut Scandinavian Green Roof Award. Det finns alltså en gedigen bas för att utveckla verksamheten inom föreningen. På workshopen ska vi tillsammans identifiera vilka delar av verksamheten inom Scandinavian Green Roof Institute som kan samla flera initiativrika aktörer. Vi ska också diskutera hur medverkande aktörer kan arbeta för att få så stort utbyte som möjligt av föreningens verksamhet.

projekt5

Vad är blågröna lösningar?

Blågröna lösningar är utformade med hänseende till både det gröna (vegetation) och det blå (vattenhantering). T.ex. parker, dagvattendammar, regnbäddar, gatuträd & gröna tak och fasader.