gbsg-logo

Gröna och blå lösningar

- I den cirkulära staden

Välkommen till kursen Grön Blå Svart Grå som fokuserar på den allt viktigare blågröna infrastrukturen i våra täta städer. Vad finns det för systemlösningar? Hur kan de på bästa sätt gynna ekosystemtjänster, klimatanpassning och samtidigt bli mer hållbara sett till vattenförbrukning, filtrering och samhällets fosforanvändning?

I kursen ingår

Biokol och dess funktion i blå-gröna systemlösningar

Vilka möjligheter finns för att skapa cirkulär fosforanvändning genom pyrolys av olika organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, rötslam, mm.)? Vad har biokol för kapacitet att förbättra blågröna lösningar och stärka urbana ekosystemtjänster?

Tekniska system och uppbyggnad av urbana blå-gröna lösningar

Vad finns det för lösningar idag för gröna tak, gröna väggar, biodiversa markplanteringar, stadsträd, regnbäddar, biofilter och andra blågröna lösningar för flödesutjämning av dagvatten? Hur kan dessa utformas så att funktion och nytta optimeras?
Vi fokuserar på systemlösningar för bättre dagvattenhantering, näringsflöden och resilienta ekosystem.

Ta vara på vattnet

Vad finns det för möjligheter för regnvattenskörd? Skyfall och översvämningar är en av framtidens stora utmaningar och något vi behöver hitta lösningar på.

Drift och skötsel

Driften är det som i slutändan säkerställer och bibehåller en fungerande anläggning. Hur ska olika lösningar utformas för att underlätta för driften? Vilka insatser underlättar för minskade driftkostnader och bibehåller estetiska kvalitéer?

Har du några frågor?