white

Gröna och blå lösningar i den cirkulära staden

Välkommen till kursen Grön Blå Svart Grå som fokuserar på den allt viktigare blågröna infrastrukturen i våra täta städer. Vad finns det för systemlösningar? Hur kan de på bästa sätt gynna ekosystemtjänster, klimatanpassning och samtidigt bli mer hållbara sett till vattenförbrukning, filtrering och samhällets fosforanvändning?

I kursen ingår

BIOKOL OCH DESS FUNKTION I BLÅ-GRÖNA SYSTEMLÖSNINGAR

Vilka möjligheter finns för att skapa cirkulär fosforanvändning genom pyrolys av olika organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, rötslam, mm.)? Vad har biokol för kapacitet att förbättra blågröna lösningar och stärka urbana ekosystemtjänster?

TEKNISKA SYSTEM OCH UPPBYGGNAD AV URBANA BLÅ-GRÖNA LÖSNINGAR

Vad finns det för lösningar idag för gröna tak, gröna väggar, biodiversa markplanteringar, stadsträd, regnbäddar, biofilter och andra blågröna lösningar för flödesutjämning av dagvatten? Hur kan dessa utformas så att funktion och nytta optimeras?
Vi fokuserar på systemlösningar för bättre dagvattenhantering, näringsflöden och resilienta ekosystem.

TA VARA PÅ VATTNET

Vad finns det för möjligheter för regnvattenskörd? Skyfall och översvämningar är en av framtidens stora utmaningar och något vi behöver hitta lösningar på.

DRIFT OCH SKÖTSEL

Driften är det som i slutändan säkerställer och bibehåller en fungerande anläggning. Hur ska olika lösningar utformas för att underlätta för driften? Vilka insatser underlättar för minskade driftkostnader och bibehåller estetiska kvalitéer?

Föreläsare

BJÖRN EMBRÈN
Stockholm Stad Trafikkontoret

Trädspecialist & expert på växtbäddar för träd i urban miljö. En av de ledande i Sverige för utveckling av så kallade skelettjordar vid plantering av träd i gatumiljö. Björn hade också en central roll i etableringen av Sveriges första kommunalägda anläggning för framställande av biokol från trädgårdsavfall.

TOBIAS EMILSSON
Sveriges lantbruksuniversitet

Forskare inom grön infrastruktur med fokus på gröna tak. Tobias har doktorerat på de växtbeklädda takens installation och miljöeffektivitet med huvusaklig fokus på substrat och skötsel. Arbetar nu brett med frågor kopplade till hållbar grön infrastruktur.

ANN-MARI FRANSSON
Sveriges lantbruksuniversitet

Docent i Växtekologi med bred expertis inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster i staden. Ann-Mari arbetar med en bredd av gröna lösningar för urbana ängar, gröna väggar, stadsträd, gröna tak och biofilter. Expert inom fosforbalans kopplat till mångfald, och biokolets påverkan i jord med en rad olika försök utförda i byggd miljö.

KENT FRIDELL
Edge

Landskapsingenjör med en fil. mag. i teknologi. Kent är ledande specialist på blågröna systemlösningar för urbana miljöer. Han arbetar med kvalitets- och metodutveckling för kvalitetssäkrade regnbäddar, biofilter och underbevattningssystem, för omhändertagande och tillvaratagande av regnvatten.

JONATAN MALMBERG
Scandinavian Green Roof Institute

Expert på blågröna systemlösningar på tak och fasad med erfarenhet från en rad utvecklingsprojekt, bl.a. med solceller och gröna tak i kombination och anläggande samt uppföljning av biotoptak i svenskt klimat. Medförfattare till Grönatakhandboken och Sveriges första vägledning för gröna tak