Koggen

Koggen är ett bostadshus nära havet och här har 5 strandängstak planterats med växter som ger ekologiska mervärden med 35-40 olika växtarter på varje tak. Här finns även trädstammar, stenrösen, kullar och insektshotell. Med ett biotoptak kan otillgängliga tak utnyttjas för att gynna den biologiska mångfalden samt höja det estetiska värdet för de boende. 
Innergården är en grön, lummig oas, som inbjuder till avkoppling och rekreation. Det är en urban skogsbiotop som ger fin karaktär till området. Vegetationen hjälper till att reducera dagvattenmängderna jämfört med om ytorna var hårdgjorda.