Vad är gröna tak?

Gröna tak är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva vegetationstäckta tak och gröna anläggningar på bjälklag. Gröna tak är inget nytt, utan något vi människor länge använt oss av, exempelvis inom traditionell skandinavisk bebyggelse där torvtak anlagts på hus och stugor. I slutet av 1900-talet har gröna tak återigen blivit populära, nu som en metod för att bidra till en mer hållbar och klimatanpassad stadsbebyggelse.

De ekologiska vinsterna

Gröna tak skapar förutsättningar för ett rikare växt- och djurliv i staden. Med sina blommor är de en källa till nektar för pollinerande insekter som humlor och bin. Rätt utformade kan gröna tak dessutom erbjuda hela livsmiljöer för dessa och många andra nyttoinsekter och en del fåglar. Gröna tak bidrar till ökad biologisk mångfald vilket är en förutsättning för alla andra ekosystemtjänster som stadens natur förser oss med.

Dagvattenhantering

Gröna tak både fördröjer och minskar mängden regnvatten som rinner av från tak vilket minskar trycket på stadens dagvattensystem. Studier visar att gröna tak kan reducera den årliga avrinningen med 40-90% beroende på hur tjock växtbädden är. Idag ökar intresset kring att anlägga gröna tak som en klimatanpassningsåtgärd och det finns flera olika lösningar på marknaden som är särskilt utformande för att också drastiskt minska avrinningen vid skyfall.

Temperatur

Ett grönt tak reflekterar mer solstrålar än tak med mörka tätskikt och avdunstning från gröna tak bidrar också till lägre yttemperaturer. Det kan i vissa fall ha en positiv inverkan på behovet av luftkonditionering inne i byggnaden och stadens klimat. Ett vanligt taks tätskikt är ofta sårbart mot UV-ljus och snabba temperaturskiftningar. Ett gröna tak skyddar tätskiktet och förlänger dess livslängd avsevärt.

Hälsa och välbefinnande

Flertal studier visar på att vi människor mår bättre när vi har mycket grönska runt om oss. Gröna tak är ett sätt att öka växtligheten på ytor som annars oftast är hårda och gråa. Att kunna titta ut på ett grönt tak eller att nyttja tak till parker och trädgårdar har en lugnande och hälsofrämjande effekt. Det gröna takets växtbädd och vegetation reducerar dessutom bullernivån vilket också bidrar till ökat välbefinnande. Den bullerdämpande effekten ökar desto djupare växtbädden är.

Helen Johansson
VD

Några frågor?

Prata med Helen.