Forskning- och utveckling

Från och med 2024 har all pågående FoU-verksamhet flyttat från Scandinavian Green Roof Institute AB (SGRI) till IVL . SGIA/SGIA har i nuläget inte för avsikt att driva FoU.

Green Sponge Buildings in Scandinavia

image

Kan levande, gröna väggar vara en lösning för att tackla utmaningarna
med ökad nederbörd, ökande ohälsa och minskande biodiversitet?
Detta är några av frågorna som vi ska söka svar på i detta Interreg-
finansierade projekt.

I Skandinavien väntas blötare vintrar och torrare somrar framöver, men
med tätare och kraftigare nederbörd. Det förändrade klimatet belastar
vårt samhälle både ekonomiskt, socioekonomiskt och hälsomässigt.
Dessutom finns ett ökande behov av grönstruktur i alla former i våra allt större och tätare städer.

Projektet Green Sponge Buildings in Scandinavia ska bidra till
klimatanpassning genom att se om byggnader kan utgöra en del av
lösningen i skandinaviska städer. Så kallade gröna väggar, ytterväggar
täckta med växtlighet, har en potential att lagra och fördröja regnvatten, bidra med upplevelsevärden och kan skapa nya levnadsmiljöer för växter, fåglar och insekter.

Partners:
VIA University College
Østfold University College (HiØ)
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences
NVE – Norges Vand og Energidirektorat
BG Byggros - Danmark
Henning Larsen

Skärmavbild 2023-04-19 kl. 11.51.37

Status: Avslutat

Rest till bäst

Rest till Bäst är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en biokol samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras. Läs mer →

Status: Avslutat

IBGL - Ökad implementering av funktionella blå-gröna lösningar i den hållbara staden

MicrosoftTeams-image

Syftet med Vinnova-projektet är att utveckla den pågående innovationsprocessen för blågröna lösningar i urban miljö genom att möjliggöra en ökad implementering av befintliga blågröna lösningar på marknaden. Genom att identifiera och synliggöra funktionella produkter och lösningar på marknaden kommer fler lösningar att implementeras i våra städer.

Status: Avslutat

SODA - Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark

Detta Vinnova-projektet ska leda till ökad implementering och incitament för mer hållbar och effektiv dagvattenhantering på befintlig och nyexploaterad kvartersmark. Läs mer →

Status: Avslutat

MUKliS - Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan

Rain_Garden stor

Projektet avser att skapa förutsättningar för genomförande av effektiv och hållbar klimatanpassning av den byggda stadsmiljön. Fokus ligger på att minska risk för översvämning och värmeböljor med åtgärder som även skapar andra sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor.

Status: Avslutat

Avfall Sverige

brick-gd2bda0108_1920

"Ökad återvinning av inerta avfall" är ett nystartat projekt som kommer att kartlägga volymerna och kvaliteten på inert avfall samt leta nya möjligheter och metoder för att öka återvinningen och minska deponeringen. Projektet kommer under arbetet att identifiera lämpliga tillämpningar, som till exempel växtsubstrat, för materialet. Projektgruppen består av Ecoloop, NSR AB, Renova AB, Green Roof Institute och SLU - Sveriges lantbruksuniversitet.

Status: Avslutat

Gröna tak - åldrande och ekosystemtjänster

projekt3

Gröna tak stödjer många viktiga ekosystemtjänster, bl.a. dagvattenhantering, förbättring av luftkvaliteten, livsmiljö för biologisk mångfald och en förskönad stadsmiljö. Men vilka ekosystemtjänster levererar taken när de blir äldre? Detta FORMAS-finansierade projekt som leds av Sveriges lantbruksuniversitet tar sig an denna fråga.


Kontaktperson:
ishi.buffam@slu.se

Status: Avslutat

Naturvation

projekt4

Naturbaserad urban innovation är ett 4-årigt projekt som finansieras av EU-kommissionen och involverar 14 institutioner i Europa inom områdena stadsutveckling, geografi, innovationsstudier och ekonomi.

Status: Avslutat

Grönatakhandboken

I ett brett samarbete mellan offentlig och privat sektor samt forskningsinstitut har Grönatakhandboken tagits fram.

Grönatakhandboken är uppdelad i två delar som behandlar allt från betongbjälklag och tätskikt till växtbädd, vegetation och mycket mer.

Status: Avslutat

Blågrön takpark

greenpark

Med stöd från Region Skånes Miljövårdsfond och i samverkan med BGCL utför vi en förstudie och kartläggning av möjligheten att anlägga en blågrön takpark som en pedagogisk visnings- och testanläggning i Malmö. Detta pga att vi identifierat ett tydligt behov av att testa och demonstrera lösningar för park- och rekreationsmiljöer, matproduktion, dagvattenhantering och ökad biologisk mångfald på bjälklag. Kontakta oss för mer info!

Status: Avslutat

Case Sofielund

main-her

Vi ansvarar för en del av de kunskapshöjande insatserna till lokal implementering av Agenda 2030 inom projektet Case Sofielund 2030. Genom att aktivt samarbeta med BID Sofielund skall vi medverka till att fler Blågröna lösningar implementeras i stadsdelen. Vi kommer att erbjuda guidningar både för allmänhet och fastighetsägare och tillsammans med föreningen Växtvärket anläggs ett intensivt grönt tak på en byggcontainer i pop-up-parken Naturmolnet.

Status: Avslutat

Helen Johansson
VD

Några frågor?

Prata med Helen.