biochar

Rest till bäst

Rest till Bäst är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en biokol samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.

HolmaTorgMKB.juni2020_Cred_TanjaHasselmarkMason.SGRI_-scaled

Avslutat

Grönatakhandboken

I ett brett samarbete mellan offentlig och privat sektor samt forskningsinstitut har Grönatakhandboken tagits fram.

Grönatakhandboken är uppdelad i två delar som behandlar allt från betongbjälklag och tätskikt till växtbädd, vegetation och mycket mer.

SODA - Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark

Detta Vinnova-projektet ska leda till ökad implementering och incitament för mer hållbar och effektiv dagvattenhantering på befintlig och nyexploaterad kvartersmark.

MicrosoftTeams-image

MUKliS - Multifunktionell urban klimatanpassning i samverkan

Projektet avser att skapa förutsättningar för genomförande av effektiv och hållbar klimatanpassning av den byggda stadsmiljön. Fokus ligger på att minska risk för översvämning och värmeböljor med åtgärder som även skapar andra sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor.

MicrosoftTeams-image

IBGL - Ökad implementering av funktionella blå-gröna lösningar i den hållbara staden

Syftet med Vinnova-projektet är att utveckla den pågående innovationsprocessen för blågröna lösningar i urban miljö genom att möjliggöra en ökad implementering av befintliga blågröna lösningar på marknaden. Genom att identifiera och synliggöra funktionella produkter och lösningar på marknaden kommer fler lösningar att implementeras i våra städer.

projekt3

Gröna tak - åldrande och ekosystemtjänster

Gröna tak stödjer många viktiga ekosystemtjänster, bl.a. dagvattenhantering, förbättring av luftkvaliteten, livsmiljö för biologisk mångfald och en förskönad stadsmiljö. Men vilka ekosystemtjänster levererar taken när de blir äldre? Detta FORMAS-finansierade projekt som leds av Sveriges lantbruksuniversitet tar sig an denna fråga.


Kontaktperson:
ishi.buffam@slu.se

projekt4

Naturvation

Naturbaserad urban innovation är ett 4-årigt projekt som finansieras av EU-kommissionen och involverar 14 institutioner i Europa inom områdena stadsutveckling, geografi, innovationsstudier och ekonomi.

projekt5

Avslutat

Blue green city lab

Blue Green City Lab syftar till att utvärdera både etablerade och ännu inte beprövade blågröna lösningar. I det större perspektivet bidrar projektet till mer blågröna städer med färre negativa effekter av extremt väder. Det kan bidra till biologisk mångfald och social hållbarhet.

greenpark

Avfall Sverige

Ökad återvinning av inerta avfall" är ett nystartat projekt som kommer att kartlägga volymerna och kvaliteten på inert avfall samt leta nya möjligheter och metoder för att öka återvinningen och minska deponeringen. Projektet kommer under arbetet att identifiera lämpliga tillämpningar, som till exempel växtsubstrat, för materialet. Projektgruppen består av Ecoloop, NSR AB, Renova AB, Green Roof Institute och SLU - Sveriges lantbruksuniversitet.

greenpark

Miljö & Arbete

Mer info inom kort!

greenpark

Green Sponge Buildings in Scandinavia

Projektet, som finansieras av InterReg Kattegat / Skagerrak / Øresund Foundation och är ett brobyggarprojekt, är att testa och demonstrera hur gröna byggnader kan bli en aktiv klimatanpassingslösning i Skandinaviska städer.

greenpark

Avslutat

Blågrön takpark

Med stöd från Region Skånes Miljövårdsfond och i samverkan med BGCL utför vi en förstudie och kartläggning av möjligheten att anlägga en blågrön takpark som en pedagogisk visnings- och testanläggning i Malmö. Detta pga att vi identifierat ett tydligt behov av att testa och demonstrera lösningar för park- och rekreationsmiljöer, matproduktion, dagvattenhantering och ökad biologisk mångfald på bjälklag. Kontakta oss för mer info!

main-her

Avslutat

Case Sofielund

Vi ansvarar för en del av de kunskapshöjande insatserna till lokal implementering av Agenda 2030 inom projektet Case Sofielund 2030. Genom att aktivt samarbeta med BID Sofielund skall vi medverka till att fler Blågröna lösningar implementeras i stadsdelen. Vi kommer att erbjuda guidningar både för allmänhet och fastighetsägare och tillsammans med föreningen Växtvärket anläggs ett intensivt grönt tak på en byggcontainer i pop-up-parken Naturmolnet.

Tanja Hasselmark Mason
Projektledare

Några frågor?

Prata med Tanja.