Grönatakhandboken

I ett brett samarbete mellan offentlig och privat sektor samt forskningsinstitut har Grönatakhandboken tagits fram Grönatakhandboken är uppdelad i två delar som behandlar allt från betongbjälklag och tätskikt till växtbädd, vegetation och mycket mer.

case

Case Sofielund

Vi ansvarar för en del av de kunskapshöjande insatserna till lokal implementering av Agenda 2030 inom projektet Case Sofielund 2030. Genom att aktivt samarbeta med BID Sofielund skall vi medverka till att fler Blågröna lösningar implementeras i stadsdelen. Vi kommer att erbjuda guidningar både för allmänhet och fastighetsägare och tillsammans med föreningen Växtvärket anläggs ett intensivt grönt tak på en byggcontainer i pop-up-parken Naturmolnet.

projekt5

Blue green city lab

Blue Green City Lab syftar till att utvärdera både etablerade och ännu inte beprövade blågröna lösningar. I det större perspektivet bidrar projektet till mer blågröna städer med färre negativa effekter av extremt väder. Det kan bidra till biologisk mångfald och social hållbarhet.

Rest till bäst

Rest till Bäst är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en biokol samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.

projekt4

Naturvation

Naturbaserad urban innovation är ett 4-årigt projekt som finansieras av EU-kommissionen och involverar 14 institutioner i Europa inom områdena stadsutveckling, geografi, innovationsstudier och ekonomi.

projekt3

Gröna tak - åldrande och ekosystemtjänster

Gröna tak stödjer många viktiga ekosystemtjänster, bl.a. dagvattenhantering, förbättring av luftkvaliteten, livsmiljö för biologisk mångfald och en förskönad stadsmiljö. Men vilka ekosystemtjänster levererar taken när de blir äldre? Detta FORMAS-finansierade projekt som leds av Sveriges lantbruksuniversitet tar sig an denna fråga.

Blågrön takpark

Med stöd från Region Skånes Miljövårdsfond och i samverkan med BGCL utför vi en förstudie och kartläggning av möjligheten att anlägga en blågrön takpark som en pedagogisk visnings- och testanläggning i Malmö. Detta pga att vi identifierat ett tydligt behov av att testa och demonstrera lösningar för park- och rekreationsmiljöer, matproduktion, dagvattenhantering och ökad biologisk mångfald på bjälklag. Kontakta oss för mer info!