Tekniskt besök

ca 180 min

Merparten av de grupper som besöker Ekostaden Augustenborg och Takträdgården har ett fördjupat intresse inom ett särskilt område relaterat till hållbar stadsutveckling och grön infrastruktur. Vi erbjuder tekniska besök där ni får en större inblick inom ett valfritt specialområde och vilka åtgärder som vidtagits i Ekostaden.

Vill du boka ett tekniskt besök? Hör av er till info@greenroof.se eller ring oss på +46 (0) 40 – 94 85 20.

besök 1

Skapandet och utvecklingen av Ekostaden Augustenborg (social hållbarhet)

Skapandet och utvecklingen av Ekostaden Augustenborg (social hållbarhet)

Historien om Ekostaden Augustenborg är främst en historia kring social hållbarhet på kvartersnivå – från problemområde till mysig stadsdel. Vad kan vi lära från projektet Ekostaden Augustenborg? I detta besök går vi djupare in på hur stadsdelen har växt fram från problemområde till mysig stadsdel med fokus på boendemedverkan och miljö. Merparten av de miljöförbättrande åtgärder som vidtagits i området, inomhus som utomhus, presenteras. Vi besöker ett flertal av de hållbarhetslösningar som finns i Ekostaden, däribland MKB:s nya spjutspets-projekt Greenhouse, Framtidens Tvättstuga och ”Kaninhotellet”. Augustenborgs Botaniska Takträdgård och stora delar av dagvattensystemet visas också upp där några av de tekniska aspekterna diskuteras; vad har fungerat bra respektive mindre bra?

besök 2

Fördjupat tekniskt besök om gröna tak och väggar

Skapandet och utvecklingen av Ekostaden Augustenborg (social hållbarhet)

Den tekniska aspekten av gröna tak och gröna väggar diskuteras på detaljnivå. Vad säger forskningsresultaten och vilka erfarenheter finns kring arkitektonisk grönska i Svenska förhållanden? Augustenborgs Botaniska Takträdgård har en stor variation av gröna takytor som visar på de många möjligheterna med gröna tak. I besöket ingår en längre guidning på takträdgården och vi besöker även de exempel på gröna väggar och fasader som finns i Ekostaden. Vi diskuterar fördelar och nackdelar, kostnad, uppbyggnad, tekniska begränsningar och möjligheter med tak- och fasadgrönska.

besök 3

Klimatanpassning med grön infrastruktur & hållbar dagvattenhantering

Skapandet och utvecklingen av Ekostaden Augustenborg (social hållbarhet)

Gröna tak, gröna väggar, stadsträd och öppen dagvattenhantering är viktiga redskap när vi möter ett mer extremt väder till följd av pågående klimatförändringar. I detta tekniska besök tittar vi närmare på dessa redskap utifrån klimatanpassning av urbana miljöer. Ekostaden Augustenborg klarade sig bättre än många andra stadsdelar när 100 mm regn föll över Malmö den 31 augusti 2014, tack vare det öppna dagvattensystemet. Lokalt Omhändertagande av Dagvatten blir allt viktigare om tätbebyggda städer ska kunna möta klimatförändringar. I detta fördjupade studiebesök diskuterar vi framtidens utmaningar med värmeböljor och kraftigare regn. Hur fungerar LOD-lösningar med dammar, kanaler, raingardens och svackdiken och hur kan de kompletteras med gröna tak och väggar? Studiebesöket inkluderar en längre guidning i Ekostaden där vi besöker områdets mest intressanta dagvattenlösningar.

Alla besök inkluderar dessa besök:

Ekostaden Augustenborg

Botaniska takträdgården

Greenhouse

6200 SEK exkl. moms

Nyhetsbrev

Är du intresserad av vad som händer inom gröna tak och blågrön infrastruktur? Välkommen att skriva upp dig på vår lista!