projekt6

Rest till bäst

Rest till Bäst är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en biokol samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras. Projektet har 14 partners - alltifrån etablerade universitet och större företag till småföretag och kommuner. Vi ansvarar för kommunikationsarbetet inom Rest till Bäst och är även ansvarig för flera av de odlingstester som genomförs inom projektet.

projekt4

Naturvation

Naturbaserad urban innovation är ett 4-årigt projekt som finansieras av EU-kommissionen och involverar 14 institutioner i Europa inom områdena stadsutveckling, geografi, innovationsstudier och ekonomi. Projektet går ut på att utveckla vår förståelse för vad naturbaserade lösningar kan uppnå i städer, undersöka hur innovation kan främjas inom detta område och bidra till att förverkliga potentialen i naturbaserade lösningar för att övervinna stadens hållbarhetsutmaningar genom att arbeta med samhällen och intressenter.

projekt1

Grönatakhandboken

I ett brett samarbete mellan offentlig och privat sektor samt forskningsinstitut har Grönatakhandboken tagits fram Grönatakhandboken är uppdelad i två delar som behandlar allt från betongbjälklag och tätskikt till växtbädd, vegetation och mycket mer.

projekt5

Blue green city lab

Blue Green City Lab är testbädden i projektet Testbädd för grönblå lösningar som syftar till att utvärdera både etablerade och ännu inte beprövade blågröna lösningar. I det större perspektivet bidrar Blue Green City Lab till mer blågröna städer med färre negativa effekter av extremt väder. Det kan bidra till biologisk mångfald och social hållbarhet.

case

Case Sofielund

Vi ansvarar för en del av de kunskapshöjande insatserna till lokal implementering av Agenda 2030 inom projektet Case Sofielund 2030. Genom att aktivt samarbeta med BID Sofielund skall vi medverka till att fler Blågröna lösningar implementeras i stadsdelen. Som rådgivare mot fastighetsägarna inom BID Sofielund skall vi bidra till blågröna lösningar av hög kvalitet. Inom projektet ingår även uppdraget att synliggöra befintliga och kommande lösningar. Vi kommer att erbjuda guidningar både för allmänhet och fastighetsägare. Tillsammans med föreningen Växtvärket anläggs ett intensivt grönt tak på en byggcontainer i pop-up-parken Naturmolnet. I arbetet med att anlägga det gröna taket bjuds allmänheten in till workshops för att praktiskt lära sig mer om konstruktion av ett grönt tak.

projekt3

Gröna tak - åldrande och ekosystemtjänster

Gröna tak stödjer många viktiga ekosystemtjänster, bl.a. dagvattenhantering, förbättring av luftkvaliteten, livsmiljö för biologisk mångfald och en förskönad stadsmiljö. Men vilka ekosystemtjänster levererar taken när de blir äldre? Kommer de fortsätta leverera positiva värden under hela sin livstid på flera decennier? Detta FORMAS-finansierade projekt som leds av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar sig an denna fråga med forskning om gröna tak i Malmö, Stockholm och Helsingfors (Finland).