Vad är blågröna lösningar?

Blågröna lösningar eller blågrön infrastruktur innefattar lösningar som möter behovet av att hantera effekterna av klimatförändringar, som exempelvis ökad nederbörd och ökad temperatur, risk för översvämning och torka. Blågrön infrastruktur är utformad med hänseende till både det gröna (vegetationselement) och det blå (vattenhantering) och planeras efter behov och funktion för att tillhandahålla olika ekosystemtjänster.

Exempel på blågröna lösningar är: Parker, dagvattendammar, regnbäddar, gatuträd, grön tak- och fasader.

Helen Johansson
VD

Några frågor?

Prata med Helen.